Read Bhavani Bhujangam Lyrics in Tamil | ஸ்ரீ பவானி புஜங்கம் பாடல் வரிகள் Lyrics Pdf

Check Bhavani Bhujangam Lyrics in Tamil | ஸ்ரீ பவானி புஜங்கம் பாடல் வரிகள் from Religious section on e akhabaar

ஸ்ரீ ஆதிசங்கராச்சார்யா இசையமைத்த அழகான சமஸ்கிருத ஸ்தோத்திரங்களில் பவானி புஜங்கம்  ஸ்தோத்திரம் (Bhavani Bhujangam Lyrics) அல்லது பவானி புஜங்கம் ஸ்லோகா ஒன்றாகும். ஸ்ரீ பவானி புஜங்கம் என்ற இந்த சமஸ்கிருத பாடலில், ஆதி சங்கராச்சாரியார் பவானி (பார்வதி தேவி) தேவியின் தலை முதல் கால் வரை அழகைப் புகழ்கிறார். ஆதி சங்கரா பகவத்பாதாவின் படி, பவானியின் புனித பெயரை மூன்று முறை தூய்மையான பக்தியுடன் மீண்டும் சொல்வது இரட்சிப்பை அடைந்து துக்கம், ஆர்வம், பாவம் மற்றும் பயத்திலிருந்து விடுபடும்.

ஸ்ரீ பவானி புஜங்கம் பாடல் வரிகள்

பவானி புஜங்கம்

1.ஷடாதார பங்கேருஹாந்தர்விராஜத்

ஸுஷம்நாந்தராலேதிதே ஜோலஸந்தீம்

ஸுதாமண்டலம் த்ராவயந்தீம் பிபந்தீம்

ஸுதாமூர்திமீடே சிதானந்த ரூபாம்

2.ஜ்வலத்கோடி பாலார்க பாஸாருணாங்கீம்

ஸுலாவண்ய ச்ருங்கார சோபாபிராமாம்

மஹாபத்ம கிஞ்ஜல்க மத்யே விராஜத்

தரிகோணே நிஷண்ணாம் பஜே ஸ்ரீபாவாநீம்

3.க்வணத்கிங்கிணீ நூபுரோத்பாஸி ரத்ன

ப்ரபாலீட லாக்ஷர்த்ர பாதாப்ஜயுக்மம்

அஜேசாச்யுதாத்யை:ஸுரை:ஸேவ்யமானம்

மஹாதேவி மன்மூர்த்நி தே பாவயா

4.ஸுசோணாம்பராபத்த c விராஜத்

மஹாரத்ன காஞ்சீகலாபம் நிதம்பம்

ஸ்புரத்தக்ஷிணாவர்த நாபிம் ச திஸ்ரோ

வல்லீச தே ரோமராஜிம் பஜே ஹம்

5.லஸத் வ்ருத்த முத்துங்க மாணிக்ய கும்போ

பமச்ரி ஸ்தன த்வந்த்வ மாம்பாம்புஜாக்ஷி

பஜே துக்தபூர்ணாபிராமம் தவேதம்

மஹாஹாரதீப்தம் ஸதா ப்ரஸ்நுதாஸ்யம்

6.சிரீஷ்ப்ரஸ¨ந உல்லஸத்பாஹ§தண்டை:

ஜ்வலத்பாண கோதண்ட பாசாங்கு சைஸ்ச

சலத் கங்கணோதார கேயூர பூஷோ

ஜ்வலத்பி:லஸந்தீம் பஜே ஸ்ரீபவானீம்

7.சரத்பூர்ண சந்த்ரப்ரபாபூர்ண பிம்பா

தரஸ்மேர வக்த்ராரவிந்தாம் ஸுசாந்தாம்

ஸுரத்னாவளீ ஹார தாடங்க சோபாம்

மஹாஸுப்ரஸன்னாம் பஜே ஸ்ரீபவாநீம்

8.ஸுநாஸாபுடம் ஸுந்தரப்ரூலலாடம்

தவெளஷ்டச்ரோயம் தானதக்ஷம் கடாக்ஷம்

லலாடோல்லஸத் கந்தகஸ்தூரி பூஷம்

ஸ்புரத்ஸ்ரீ முகாம்போஜ மீடே ஹமம்ப

9.சலத்குந்தலாந்தர் ப்ரமத் ப்ருங்க ப்ருந்தம்

கனஸ்நிக் ததம்ல்ல பூஷோஜ்வலம் தே

ஸ்புரன்மௌலி மாணிக்ய பத்தேந்துரேகா

விலாஸோல்லஸத் திவ்ய மூர்தானமீடே

10.இதிஸ்ரீபவாநி ஸ்வரூபம் தவேதம்

ப்ரபஞ்சாத்பரம் சாதிஸ¨க்ஷ்மம் ப்ரஸன்னம்

ஸ்புரத்வம்ப டிம்பஸ்யமே ஹ்ருத்ஸரோஜே

ஸதா வாங்மயம் ஸர்வதே ஜோமயம்ச

11.கணேசாணி மாத்யாகிலை:சக்திப்ருந்தை:

வ்ருதாம் வை ஸ்புரச்சக்ரராஜோல்லஸந்தீம்

பராம் ராஜராஜேச்வரி, த்ரைபுரி!த்வாம்

சிவாங்கோபரி ஸ்தாம்சிவம் பாவயா

12.த்வமர்க:த்வந்துஸ்த்வமகபனிஸ்த்வ மாப:

த்வமாகாச பூவாயவஸ்த்வம் மஹத்த்வம்

த்வதந்யோ ந கஸ்சித் ப்ரபஞ்சோ ஸ்தி ஸர்வம்

த்வமானந்தஸம் வித்ஸ்வரூபாம் பஜேவுஹம்

13.ச்ரேதீநாமகம்யே ஸுவேதாகமஜ்ஞா

மஹிம்நோ நஜாநந்திபாரம் தவாம்ப

ஸ்துதிம் கர்துச்சா தே த்வம் பவாநி

க்ஷமஸ்வேதமத்ர ப்ரமுக்த:கிலாஹம்

14.குருஸ்த்வம் சிவஸ்த்வம்ச சக்திஸ்த்வமேவ

த்வமேவாஸிமாதா பிதாச த்வமேவ

த்வமேவாஸி வித்யா த்வமேவாஸி பந்து:

கதிர்மே மதிர்தேவி ஸர்வம் த்வமேவ

15.சரண்யே வரேண்யே ஸுகாருண்ய மூர்த்தே

ஹிரண்யோதராத்யை ரகண்யே ஸுபுண்யே

பவாரண்யபீதேஸ்ச மாம்பாஹி பத்ரே

நமஸ்தே நமஸ்தே நமஸ்தே பவாநி

16.இதீமாம் மஹத்ஸ்ரீ பவாநீ புஜங்க

ஸ்துதிம்ய:படேத் பக்தியுக்தஸ்ச தஸ்மை

ஸ்வகீயம் பதம் சாச்வதம் வேதஸாரம்

ச்ரேயம் சாஷ்டஸித்திம் பவாநீ ததாதி

17.பவாநீ பவாநீ பவாநீ த்ரிவாரம்

உதாரம்முதா ஸர்வதா யே ஜபந்தி

நசோகோ நமோஹோ நபாபம் நபீதி:

கதாசித் கதம்சித் குதஸ்சித் ஜனாநாம்

பவானி புஜங்கம் முற்றிற்று.

Bhavani Bhujangam Video song lyrics in Tamil

ஸ்ரீ பவானி அஷ்டகம் பாடல் வரிகள்

ஸ்ரீ லலிதா சகஸ்ரநாமம் பாடல் வரிகள்

அன்னபூரணா அஷ்டகம் பாடல் வரிகள்

ஶ்ரீ லலிதா த்ரிஸதி நாமாவளி

பொன், பொருள், புகழ் தரும் லலிதா சகஸ்ரநாமம்

Post your comments about Bhavani Bhujangam Lyrics in Tamil | ஸ்ரீ பவானி புஜங்கம் பாடல் வரிகள் below.