Read Hanuman Chalisa tamil lyrics | ஹனுமான் சாலிசா லிரிக்ஸ் information

Check Hanuman Chalisa tamil lyrics | ஹனுமான் சாலிசா லிரிக்ஸ் from Religious bhajan section on e akhabaar

அனுமான் சாலிசா பாடல் வரிகள் (Hanuman Chalisa Tamil Lyrics) இந்த பதிவில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது… தினமும் அல்லது பிரதி வியாழன் மற்றும் சனிக்கிழமை தோறும் இந்த ஹனுமான் சாலிசா வாசித்தால் பல நல்ல பலன்களை பெறலாம் . 16 ஆம் நூற்றாண்டு கவிஞரான துளசிதாஸ் அவதி மொழியில் ஹனுமான் சாலிஸா எழுதியுள்ளார் என்று நம்பப்படுகிறது – தேவநகரி (முக்கியமாக உத்திரப் பிரதேசத்தில் அவந்த் பிராந்தியத்திலும் நேபாளத்தின் டெரேய் பகுதியிலும் பேசப்படும் இந்திய-ஆரிய மொழி).

தோஹா – 1

ஶ்ரீ குரு சரண ஸரோஜ ரஜ னிஜமன முகுர ஸுதாரி

வரணௌ ரகுவர விமலயஶ ஜோ தாயக பலசாரி

தோஹா – 2

புத்திஹீன தனுஜானிகை ஸுமிரௌ பவன குமார

பல புத்தி வித்யா தேஹு மோஹி ஹரஹு கலேஶ விகார்

சௌபாஈ (1 – 40)

ஜய ஹனுமான ஜ்ஞான குண ஸாகர

ஜய கபீஶ திஹு லோக உஜாகர (1)

ராமதூத அதுலித பலதாமா

அம்ஜனி புத்ர பவனஸுத னாமா (2)

மஹாவீர விக்ரம பஜரங்கீ

குமதி னிவார ஸுமதி கே ஸங்கீ (3)

கம்சன வரண விராஜ ஸுவேஶா

கானன கும்டல கும்சித கேஶா (4)

ஹாதவஜ்ர ஔ த்வஜா விராஜை

காம்தே மூம்ஜ ஜனேவூ ஸாஜை (5)

ஶம்கர ஸுவன கேஸரீ னன்தன

தேஜ ப்ரதாப மஹாஜக வன்தன (6)

வித்யாவான குணீ அதி சாதுர

ராம காஜ கரிவே கோ ஆதுர (7)

ப்ரபு சரித்ர ஸுனிவே கோ ரஸியா

ராமலகன ஸீதா மன பஸியா (8)

ஸூக்ஷ்ம ரூபதரி ஸியஹி திகாவா

விகட ரூபதரி லம்க ஜராவா (9)

பீம ரூபதரி அஸுர ஸம்ஹாரே

ராமசம்த்ர கே காஜ ஸம்வாரே (10)

லாய ஸம்ஜீவன லகன ஜியாயே

ஶ்ரீ ரகுவீர ஹரஷி உரலாயே (11)

ரகுபதி கீன்ஹீ பஹுத படாயீ

தும மம ப்ரிய பரதஹி ஸம பாயீ (12)

ஸஹஸ வதன தும்ஹரோ யஶகாவை

அஸ கஹி ஶ்ரீபதி கண்ட லகாவை (13)

ஸனகாதிக ப்ரஹ்மாதி முனீஶா

னாரத ஶாரத ஸஹித அஹீஶா (14)

யம குபேர திகபால ஜஹாம் தே

கவி கோவித கஹி ஸகே கஹாம் தே (15)

தும உபகார ஸுக்ரீவஹி கீன்ஹா

ராம மிலாய ராஜபத தீன்ஹா (16)

தும்ஹரோ மன்த்ர விபீஷண மானா

லம்கேஶ்வர பயே ஸப ஜக ஜானா (17)

யுக ஸஹஸ்ர யோஜன பர பானூ

லீல்யோ தாஹி மதுர பல ஜானூ (18)

ப்ரபு முத்ரிகா மேலி முக மாஹீ

ஜலதி லாம்கி கயே அசரஜ னாஹீ (19)

துர்கம காஜ ஜகத கே ஜேதே

ஸுகம அனுக்ரஹ தும்ஹரே தேதே (20)

ராம துஆரே தும ரகவாரே

ஹோத ன ஆஜ்ஞா பினு பைஸாரே (21)

ஸப ஸுக லஹை தும்ஹாரீ ஶரணா

தும ரக்ஷக காஹூ கோ டர னா (22)

ஆபன தேஜ தும்ஹாரோ ஆபை

தீனோம் லோக ஹாம்க தே காம்பை (23)

பூத பிஶாச னிகட னஹி ஆவை

மஹவீர ஜப னாம ஸுனாவை (24)

னாஸை ரோக ஹரை ஸப பீரா

ஜபத னிரம்தர ஹனுமத வீரா (25)

ஸம்கட ஸேம் ஹனுமான சுடாவை

மன க்ரம வசன த்யான ஜோ லாவை (26)

ஸப பர ராம தபஸ்வீ ராஜா

தினகே காஜ ஸகல தும ஸாஜா (27)

ஔர மனோரத ஜோ கோயி லாவை

தாஸு அமித ஜீவன பல பாவை (28)

சாரோ யுக பரிதாப தும்ஹாரா

ஹை பரஸித்த ஜகத உஜியாரா (29)

ஸாது ஸன்த கே தும ரகவாரே

அஸுர னிகன்தன ராம துலாரே (30)

அஷ்டஸித்தி னவ னிதி கே தாதா

அஸ வர தீன்ஹ ஜானகீ மாதா (31)

ராம ரஸாயன தும்ஹாரே பாஸா

ஸாத ரஹோ ரகுபதி கே தாஸா (32)

தும்ஹரே பஜன ராமகோ பாவை

ஜன்ம ஜன்ம கே துக பிஸராவை (33)

அம்த கால ரகுவர புரஜாயீ

ஜஹாம் ஜன்ம ஹரிபக்த கஹாயீ (34)

ஔர தேவதா சித்த ன தரயீ

ஹனுமத ஸேயி ஸர்வ ஸுக கரயீ (35)

ஸம்கட கடை மிடை ஸப பீரா

ஜோ ஸுமிரை ஹனுமத பல வீரா (36)

ஜை ஜை ஜை ஹனுமான கோஸாயீ

க்றுபா கரோ குருதேவ கீ னாயீ (37)

ஜோ ஶத வார பாட கர கோயீ

சூடஹி பன்தி மஹா ஸுக ஹோயீ (38)

ஜோ யஹ படை ஹனுமான சாலீஸா

ஹோய ஸித்தி ஸாகீ கௌரீஶா (39)

துலஸீதாஸ ஸதா ஹரி சேரா

கீஜை னாத ஹ்றுதய மஹ டேரா (40)

।। தோஹா ।।

பவன தனய ஸங்கட ஹரண – மங்கள மூரதி ரூப்

ராம லகன ஸீதா ஸஹித – ஹ்றுதய பஸஹு ஸுரபூப்

ஸியாவர ராமசன்த்ரகீ ஜய

பவனஸுத ஹனுமானகீ ஜய

போலோ பாயீ ஸப ஸன்தனகீ ஜய…

அனுமான் 108 போற்றி

அனுமனுக்கு சிறப்பு சேர்க்கும் சுந்தரகாண்டம்

ஆஞ்சநேயர் வழிபாடு பலன்கள்

அனுமன் ஜெயந்தி ஸ்பெஷல்

Post your comments about Hanuman Chalisa tamil lyrics | ஹனுமான் சாலிசா லிரிக்ஸ் below.