Read Shri Vishnu Mantra

Shri Vishnu Mantra For Bhakts

Vishnu Moola Mantra

Om Namoh Narayanaya॥

Vishnu Bhagawate Vasudevaya Mantra

Om Namoh Bhagawate Vasudevaya॥

Vishnu Gayatri Mantra

Om Shri Vishnave Cha Vidmahe Vasudevaya Dhimahi।
Tanno Vishnuh Prachodayat॥

Vishnu Shantakaram Mantra

Shantakaram Bhujagashayanam Padmanabham Suresham
Vishvadharam Gaganasadrisham Meghavarnam Shubhangam।
Lakshmikantam Kamalanayanam Yogibhirdhyanagamyam
Vande Vishnum Bhavabhayaharam Sarvalokaikanatham॥

Mangalam Bhagwan Vishnu Mantra

Mangalam Bhagwan Vishnuh, Mangalam Garunadhwajah।
Mangalam Pundari Kakshah, Mangalaya Tano Harih॥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *