Chemical Names and Chemical Formula of Various Compound GK

https://www.youtube.com/stream?v=0PlqCa29B_w

Chemical Names and formulas of Chemical compounds For GK Questions in Various Government job exams

Chemical Names and Formulas

रासायनिक नाम और सूत्र (Chemical Names and Formulas)

व्यापारिकनामरासायनिकनामरासायनिकसूत्रचाककैल्सियमकार्बोनेटCaCO3सुहागाबोरेक्सNa2B4O7.10H2Oफिटकरीपोटैसियमएलुमिनियमसल्फेटK2SO4Al2(SO4)3.24H2Oजिप्समकैल्सियमसल्फेटCaSO4.2H2Oनीलाथोथाकॉपरसल्फेटCuSO4हराकसीसफैरिकसल्फेटFe2(SO4)3शुष्कबर्फठोसकार्बन-डाई-आक्साईडCO2कास्टिकपोटाशपोटेशियमहाईड्राक्साईडKOHस्प्रिटमैथिलएल्कोहलCH3OHएल्कोहलएथिलएल्कोहलC2H5OHखानेकासोडासोडियमबाईकार्बोनेटNaHCO3धोनेकासोडासोडियमकार्बोनेटNa2CO3शोरापोटैसियमनाइट्रेटKNO3बुझाचूनाकैल्सियमहाईड्राक्साईडCa(OH)2लाफिंगगैसनाइट्रसआक्साईडN2OलालदवापोटैसियमपरमैगनेटKMnO4चूनाकैल्सियमआक्साईडCaOलालसिंदूरलैडपरआक्साईडPb3O4नौसादरअमोनियमक्लोराईडNH4Clटी.एन.टी.ट्राईनाईट्रोटालीनC6H2CH3(NO2)3मंडस्टार्चC6H10O5अंगूरकासतग्लूकोजC6H12O6सिरकाएसिटिकएसिडकातनुघोलCH3COOHस्लेटसिलिकाएलुमिनियमआक्साईडAl2O32SiO2.2H2OList of Chemical compounds For GK Questions